Opće upute za prijavu

Sažetci radova i e-posteri moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku prikladnom za objavljivanje do 25.12.2019. Molimo vas da prije slanja provjerite gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta na engleskom jeziku. Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije OSCON-a. Sažeci koji sadržavaju nove informacije i izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje. Svaka osoba smije prijaviti najviše 3 sažetka kao izlažući autor. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani.

Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne, da prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati, te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.

Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanjem njegovog rada. Organizacijski odbor zadržava pravo da zabrani objavu svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati koautore o statusu sažetka.

Nakon isteka roka za prijavu, znanstveni odbor OSCON-a proučit će sve zaprimljene sažetke te u roku od 7 dana poslati potvrde o prihvaćanju rada na mail koji je priložen u prijavnici. Svi prihvaćeni sažetci i e-poster mailom će biti obaviješteni o detaljnim informacijama kao i o rasporedu izlaganja. Svi prihvaćeni radovi neće biti uključen u program kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka te e-poster prezentacije ukoliko ne izvršite proces registracije.

Sudionik na kongresu može biti aktivan ili pasivan. Kao pasivan sudionik možete sudjelovati u svim aktivnostima kongresa, no niste dužni predavati niti izlagati svoj rad. Kao aktivan sudionik također imate pravo sudjelovati u svim aktivnostima kongresa, no podrazumijeva se ste autor na radu, a jedan od autora je dužan i izložiti vaš rad. Aktivni sudionici trebaju se registrirati, a jedan od vas treba i prijaviti vaš sažetak. Pasivni se sudionici samo moraju registrirati.

Tema Vašeg sažetka ne mora biti obuhvaćena ovogodišnjom temom OSCON-a. Ovogodišnja tema odnosi se na stručne predavače i organizirane radionice.


Kotizacija

Kotizacija za aktivne sudionike iznosi 150 kn, a kotizacija za pasivne sudionike 185 kn. Za studente Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kotizacija za aktivne sudionike iznosi 100 kn, a za pasivne sudionike 135 kn. Za studente Medicinskog fakulteta u Osijeku kotizacija za pasivne sudionike iznosi 50 kn, a aktivni sudionici su oslobođeni plaćanja kotizacije. Za definiciju aktivnog i pasivnog sudionika pogledajte “Opće upute za prijavu”.


Upute za prijavu sažetka

Molimo vas da prije prijave sažetaka pažljivo pročitate opće upute.

Margine u dokumentu postavite na opciju Normal, odnosno: gore 2,5 cm; lijevo 2,5 cm; dolje 2,5 cm; desno 2,5 cm.

NASLOV SAŽETKA: ograničen je na 170 znakova (font: Times New Roman, veličina 14, podebljano; poravnanje: centrirano)

AUTORI: puno ime i prezime svakog autora (font: Times New Roman, veličina 12; poravnanje: centrirano)
institucije ispod imena autora (ime odjela/zavoda, institucije, grada, države); molimo Vas da provjerite pravilno ime institucije na engleskom jeziku (font: Times New Roman, veličina 12, italic; poravnanje: lijevo)


Primjer pravilno napisanog naslova i autora

This is place for the Title, limited to 160 signs

John Smith1; Jane Doe2; Frederick Jones1,2

1 - Faculty of Medicine, University of...

2 - University Hospital Center, Department of … , Division of…, Town, Country


Slijedeće upute odnose se na radove koji ulaze u neku od sljedećih kategorija:

 • Osnovno znanstveno istraživanje
 • Kliničko istraživanje
 • Javnozdravstveno istraživanje

STRUKTURA SAŽETKA:

Tekst sažetka (bez naslova i autora) ograničen je na 2700 znakova (font: Times New Roman, veličina 11; poravnanje: obostrano).

 • UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi i njen značaj za istraživanje, te objasniti ciljeve istraživanja i hipotezu
 • MATERIJALI I METODE: opisati metodologiju koja je primijenjena, te vremenski okvir u kojem je rađeno istraživanje; navesti broj ispitanika i poduzete korake u istraživanju
 • REZULTATI: prikazati glavne rezultate istraživanja sa dobro potkrijepljenim dokazima
 • ZAKLJUČAK: odgovor na hipotezu iz uvoda temeljen na rezultatima

Slijedeće upute odnose se na radove koji ulaze u kategoriju:

 • Prikaz slučaja

STRUKTURA SAŽETKA:

 • UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi
 • PRIKAZ SLUČAJA: objasniti što se s pacijentom radilo i kako, dijagnostičke metode kojima je podvrgnut, te poduzete terapijske mjere
 • ZAKLJUČAK: objasniti značaj isticanja ovog slučaja

Slijedeće upute odnose se na radove koji ulaze u kategoriju:

 • Pregledni rad

STRUKTURA SAŽETKA:

 • UVOD: kratak opis teme, razloga odabira teme i ciljeva preglednog članka
 • PREGLEDNI RAD: sažeti prikaz vašeg preglednog rada
 • ZAKLJUČAK: kratak opis važnosti ovog rada, doprinosa sveukupnom znanju te budućim ciljevima, preporukama ili namjerama autora o daljnjem istraživanju ove teme

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.


Upute za pripremu i prijavu e-postera

Ove upute bit će pravovremeno dostupne.