Upute

OPĆE UPUTE ZA PRIJAVU

 

Sažetci radova moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku prikladnom za objavljivanje do 14. veljače 2022. Molimo vas da prije slanja provjerite gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta na engleskom jeziku. Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije OSCON-a. Sažeci koji sadržavaju nove informacije i izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje. Svaka osoba smije prijaviti najviše 3 sažetka kao izlažući autor. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani.

 

Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne, da prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati, te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.

 

Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanjem njegovog rada. Organizacijski odbor zadržava pravo da zabrani objavu svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati koautore o statusu sažetka.

 

Nakon isteka roka za prijavu, znanstveni odbor OSCON-a proučit će sve zaprimljene sažetke te u roku od 10 dana poslati potvrde o prihvaćanju rada i upute za izradu postera ili oralnih prezentacija na mail koji je priložen u prijavnici. Svi prihvaćeni sažetci mailom će biti obaviješteni o detaljnim informacijama kao i o rasporedu izlaganja. E-posteri i oralne prezentacije šalju se nakon što Znanstveni Odbor pošalje upute, a rok za izradu postera i prezentacija je dva tjedna (28. veljače 2022.) Radovi neće biti objavljeni u kongresnoj knjižici sažetaka ukoliko ne izvršite proces registracije.

 

Sudionik na kongresu može biti aktivan ili pasivan. Kao pasivan sudionik možete sudjelovati u svim aktivnostima kongresa, no niste dužni predavati niti izlagati svoj rad. Kao aktivan sudionik također imate pravo sudjelovati u svim aktivnostima kongresa, no podrazumijeva se ste autor na radu, a jedan od autora je dužan i izložiti vaš rad. Aktivni sudionici trebaju se registrirati, a jedan od vas treba i prijaviti Vaš sažetak. Pasivni se sudionici samo moraju registrirati.

 

Tema Vašeg sažetka ne mora biti obuhvaćena ovogodišnjom temom OSCON-a. Ovogodišnja tema odnosi se na stručne predavače i organizirane radionice.

 

KOTIZACIJA

Rana registracija (do 15. prosinca)

Kotizacija za aktivne sudionike iznosi 20 EUR (150 kn), a kotizacija za pasivne sudionike 30 EUR  (225 kn). Za studente Medicinskog fakulteta u Osijeku kotizacija za pasivne sudionike iznosi 7 EUR (50 kn), a aktivni sudionici su oslobođeni plaćanja kotizacije. 

 

Kasna registracija (od 15. prosinca)

Kotizacija za aktivne sudionike iznosi 25 EUR (185 kn), a kotizacija za pasivne sudionike 35 EUR  (260 kn). Za studente Medicinskog fakulteta u Osijeku kotizacija za pasivne sudionike iznosi 10 EUR (75 kn), a aktivni sudionici su oslobođeni plaćanja kotizacije. Za definiciju aktivnog i pasivnog sudionika pogledajte “Opće upute za prijavu”.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETKA

 

Molimo vas da prije prijave sažetaka pažljivo pročitate opće upute.

 

Margine u dokumentu postavite na opciju Normal, odnosno: gore 2,5 cm; lijevo 2,5 cm; dolje 2,5 cm; desno 2,5 cm.

 

NASLOV SAŽETKA: ograničen je na 20 riječi (font: Times New Roman, veličina 14, podebljano; poravnanje: centrirano)

 

AUTORI: puno ime i prezime svakog autora (font: Times New Roman, veličina 12; poravnanje: centrirano), naziv institucije (ime odjela/zavoda, institucije, grada, države) ispod imena autora (font: Times New Roman, veličina 12, italic; poravnanje: lijevo)

 

 

STRUKTURA SAŽETKA: tekst sažetka (bez naslova i autora) ograničen je na 250 riječi (font: Times New Roman, veličina 11; poravnanje: obostrano).

 

  1. Osnovno znanstveno istraživanje / Kliničko istraživanje / Javnozdravstveno istraživanje

UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi i njen značaj za istraživanje, objasniti ciljeve istraživanja i hipotezu

MATERIJALI I METODE: opisati metodologiju koja je primijenjena te vremenski okvir u kojem je rađeno istraživanje; navesti broj ispitanika i poduzete korake u istraživanju

REZULTATI: prikazati glavne rezultate istraživanja sa dobro potkrijepljenim dokazima

ZAKLJUČAK: odgovor na hipotezu iz uvoda temeljen na rezultatima

KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu

 

  1. Prikaz slučaja

UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi i cilj članka

PRIKAZ SLUČAJA: objasniti što se s pacijentom radilo i kako, dijagnostičke metode kojima je podvrgnut, te poduzete terapijske mjere

ZAKLJUČAK: objasniti značaj isticanja ovog slučaja

KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu

 

  1. Pregledni rad

UVOD: kratak opis teme, razloga odabira teme i ciljeva preglednog članka

PREGLEDNI RAD: sažeti prikaz Vašeg preglednog rada, izvori podataka

ZAKLJUČAK: kratak opis važnosti ovog rada, doprinosa sveukupnom znanju te budućim ciljevima, preporukama ili namjerama autora o daljnjem istraživanju ove teme

KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu

Naslov sažetka* (bold)

 

Autori: Ime i prezime1; Ime i prezime2; ... ; Ime i prezime (Mentor)3

(podcrtani autor = autor koji prezentira rad)

 

1 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

2 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

3 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

 

Tekst sažetka (250 riječi):

Uvod:

Materijali i metode + Rezultati / Prikaz slučaja / Pregledni rad:

Zaključak:

 

Ključne riječi: Riječ A ; Riječ B ; Riječ C ; Riječ D ; Riječ E

(3 – 5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu)

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

 

 

UPUTE ZA PRIPREMU I PRIJAVU E-POSTERA

 

Elektronički posteri ili e-posteri su posteri koji se umjesto u papirnatom obliku prikazuju na LCD televizorima. Ne zahtijevaju printanje niti proizvodnju dodatnih materijala. Tijekom kongresa svi e-posteri bit će dostupni za pregled svim sudionicima.

Format: PDF

U pikselima: 1920 širine x 1080 visine (pejzaž orijentacija)

U inchima: 16:9

Kako biste učitali Vaš poster, molimo Vas da pratite sljedeće korake:

  • Napravite Vaš poster sukladno gore prikazanom predlošku.
  • Spremite Vaš poster kao PDF/PPT datoteku (File > Save as > PDF-file/PPT).
  • Pošaljite Vaš poster na našu email adresu. Više informacija o roku za slanje postera javit ćemo Vam nakon što odobrimo Vaš sažetak.
  • Napomena: Poster dizajnom ne mora biti jednak našem primjeru, ali dimenzijama mora.

 

Dolje se nalazi primjer ispravno napisanog sažetka i pravilno napravljenog postera. Ta dva primjera možete preuzeti te prema njima napraviti svoj sažetak i poster.