Upute

OPĆE UPUTE ZA PRIJAVU

 

Na kongres su se dužni prijaviti SVI sudionici kongresa. Prijaviti se možete kao aktivan ili pasivan sudionik. Aktivni sudionici kongresa su oni koji prijavljuju svoj sažetak na kongres, bilo kao glavni (izlažući) autor ili koautor. Svi sudionici kongresa plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na kongresu prema uputama koje možete pronaći pod karticom KOTIZACIJE.

Aktivni sudionici odmah po prijavi šalju svoj sažetak, a dužan ga je priložiti glavni autor u obrascu za prijavu. Također, glavni autori dužni su unijeti Ime i Prezime te OIB mentora, koji su oslobođeni plaćanja kotizacije. Detaljne upute za pripremu i slanje sažetka možete pronaći u nastavku teksta. Za uspješnu prijavu, možete odabrati žuto označene naslove obrazaca u nastavku koji se odnose na vas, ili kliknuti na karticu PRIJAVA → PRIJAVA AKTIVNI SUDIONIK / PRIJAVA PASIVNI SUDIONIK.


AKTIVAN

 

Sudjelovanje u svim aktivnostima kongresa

 

Autor/koautor na sažetku

 

Prijava – glavni autor i Prijava - koatuor
(samo glavni autor šalje sažetak)

PASIVAN

 

Sudjelovanje u svim aktivnostima kongresa

 

Prijava – pasivni sudionik

UPUTE ZA PRIJAVU AKTIVNIH SUDIONIKA

 

Sažetci radova moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku prikladnom za objavljivanje do 31. siječnja 2024. Molimo Vas da prije slanja provjerite gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta na engleskom jeziku. Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije OSCON-a. Sažeci koji sadržavaju nove informacije i izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje. Svaka osoba smije prijaviti najviše 1 sažetak kao glavni (izlažući) autor. Maksimalan broj svih autora/koautora na radu je 5, uključujući i mentora.

 

Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne, da prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati, te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani.

 

Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanjem njegovog rada. Organizacijski odbor zadržava pravo zabraniti objavu svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati koautore o statusu sažetka.

 

Sažetak se prilaže odmah po prijavi glavnog autora kao aktivnog sudionika na kongres, u obliku Word dokumenta. Obrazac na kojem prilažete sažetak možete pronaći pod karticom PRIJAVA → PRIJAVA AKTIVNIH SUDIONIKA → Prijava – glavni autor.

 

Broj sažetaka koji će biti objavljeni u kongresnoj knjizi sažetaka ograničen je na 200. Svi radovi koji pristignu do 31. siječnja 2024. bit će pregledani od strane Znanstvenog odbora. Ukoliko Vam odbor odbije rad, automatski postajete pasivni sudionik bez dodatne naplate.

 

Nakon isteka roka za prijavu, Znanstveni odbor OSCON-a proučit će sve zaprimljene sažetke te u roku od 30 dana poslati potvrde o prihvaćanju rada na Vašu e-mail adresu navedenu u prijavnici. E-posteri se šalju nakon prihvaćanja rada od strane Znanstvenog odbora, a krajnji rok za slanje postera je 5. ožujka 2024. godine. Svi prihvaćeni sažetci e-mailom će biti obaviješteni o daljnjim informacijama te o rasporedu izlaganja.

Tema Vašeg sažetka ne mora biti obuhvaćena ovogodišnjom temom OSCON-a. Ovogodišnja tema odnosi se na stručne predavače i organizirane radionice.

 


CERTIFIKAT O PRISUSTVOVANJU

 

Kako bi dobio certifikat o prisustvovanju, sudionik se mora pojaviti na rezerviranoj radionici i najmanje 2 predavanja. Ukoliko sudionik nije zadovoljio kriterije za sudjelovanje, neće dobiti certifikat o prisustvovanju. PDF verzija certifikata o sudjelovanju bit će poslana unutar 2 tjedna od završetka kongresa.

 


BODOVANJE ZA HRVATSKU LIJEČNIČKU KOMORU

 

Sudjelovanjem na kongresu liječnici koji su članovi Hrvatske liječničke komore ostvaruju 10 bodova kao pasivni sudionici, a 15 bodova kao aktivni.

 


UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

Molimo Vas da prije prijave sažetka pažljivo pročitate opće upute i upute za prijavu aktivnih sudionika.

 

Margine u dokumentu postavite na opciju Normal, odnosno: gore 2,5 cm; lijevo 2,5 cm; dolje 2,5 cm; desno 2,5 cm.

 

NASLOV SAŽETKA: ograničen je na 20 riječi (font: Times New Roman, veličina 14, podebljano; poravnanje: centrirano)

 

AUTORI: puno ime i prezime svakog autora (font: Times New Roman, veličina 12; poravnanje: centrirano), naziv institucije (ime odjela/zavoda, institucije, grada, države) ispod imena autora (font: Times New Roman, veličina 12, italic; poravnanje: lijevo)

***VAŽNO!!! Na jednom sažetku smije biti najviše 5 autora – uključujući i mentore.

 

STRUKTURA SAŽETKA: tekst sažetka (bez naslova i autora) ograničen je na 250 riječi +/- 10% (font: Times New Roman, veličina 11; poravnanje: obostrano).

 

 1. Osnovno znanstveno istraživanje / Kliničko istraživanje / Javnozdravstveno istraživanje
  UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi i njen značaj za istraživanje, objasniti ciljeve istraživanja i hipotezu
  MATERIJALI I METODE: opisati metodologiju koja je primijenjena te vremenski okvir u kojem je rađeno istraživanje; navesti broj ispitanika i poduzete korake u istraživanju
  REZULTATI: prikazati glavne rezultate istraživanja sa dobro potkrijepljenim dokazima
  ZAKLJUČAK: odgovor na hipotezu iz uvoda temeljen na rezultatima
  KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu (https://meshb.nlm.nih.gov/), posložene po abecednom redu

 

 1. Prikaz slučaja
  UVOD: kratak opis dosadašnjih spoznaja o temi i cilj članka
  PRIKAZ SLUČAJA: objasniti što se s pacijentom radilo i kako, dijagnostičke metode kojima je podvrgnut, te poduzete terapijske mjere
  ZAKLJUČAK: objasniti značaj isticanja ovog slučaja
  KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu

 

 1. Pregledni rad
  UVOD: kratak opis teme, razloga odabira teme i ciljeva preglednog članka
  PREGLEDNI RAD: sažeti prikaz Vašeg preglednog rada, izvori podataka
  ZAKLJUČAK: kratak opis važnosti ovog rada, doprinosa sveukupnom znanju te budućim ciljevima, preporukama ili namjerama autora o daljnjem istraživanju ove teme
  KLJUČNE RIJEČI: 3-5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu

Naslov sažetka* (bold)

 

Autori: Ime i prezime1; Ime i prezime2; ... ; Ime i prezime (Mentor)3

(podcrtani autor = autor koji prezentira rad)

 

1 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

2 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

3 - Odjel/Zavod, Institucija, Grad, Država

 

Tekst sažetka (250 riječi):

Uvod:

Materijali i metode + Rezultati / Prikaz slučaja / Pregledni rad:

Zaključak:

 

Ključne riječi: Riječ A ; Riječ B ; Riječ C ; Riječ D ; Riječ E

(3 – 5 ključnih riječi odabranih prema MeSH tezaurusu, posložene po abecednom redu)

Savjet Znanstvenog odbora - kako izgleda idealan sažetak?

 

 • Tema širi vidike, neuobičajena je, aktualna i znanstveno relevantna
 • Narativ je jasan, a sadržaj logički povezan i poštuje kronologiju zbivanja
 • Zaključak iznosi cilj koji je autor htio postići i sadrži kratak osvrt na cijeli rad
 • Ispoštovani su broj riječi, font, veličina slova i poravnanje
 • Autor, koautori i mentor, kao i njihove afilijacije su navedeni po službenim pravilima
 • Skraćenice su pri prvom spominjanju napisane punim nazivom
 • Ključne riječi su navedene po MeSH-u i poredane abecedno

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

 

 

UPUTE ZA PRIPREMU I PRIJAVU E-POSTERA

 

Elektronički posteri ili e-posteri su posteri koji se umjesto u papirnatom obliku prikazuju na LCD televizorima. Ne zahtijevaju printanje niti proizvodnju dodatnih materijala.

Format: PDF

U pikselima: 1920 širine x 1080 visine (pejzaž orijentacija)

U inchima: 16:9

Kako biste učitali Vaš poster, molimo Vas da pratite sljedeće korake:

 1. Napravite Vaš poster sukladno gore prikazanom predlošku (template će biti poslan i mailom).
 2. E-posteri moraju biti napisani na engleskom jeziku, pogodnom za publikaciju.
 3. E-posteri moraju biti u PDF formatu (PPT > File > Save as > PDF)
 4. E-posteri moraju sadržavati naslov, puno ime svakog autora i naziv institucije, podnaslove (koji ovise o vrsti sažetka) te tekst sažetka.
 5. Opisi tablice, slika i grafova su obavezni, a broj slikovnih prikaza  je neograničen.
 6. Poster možete poslati ovdje.

Napomena: Poster dizajnom ne mora biti jednak našem primjeru, ali dimenzijama mora.

 

Dolje se nalazi primjer ispravno napisanog sažetka i pravilno napravljenog postera. Ta dva primjera možete preuzeti te prema njima napraviti svoj sažetak i poster.

Ime i prezime*
E-mail*
Pošaljite poster (pdf)*
Drag & Drop Files Here Browse Files
Pošalji